Установчі документи

звіт

1.ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 Звіт керівника 2021-2022

2019-2020н/р.

ЗВІТ

2018-2019н/р.

Щорічний звіт керівника за 2019

2017-2018н/р.

2.СТАТУТ

Статут

3.РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

/Розпорядження-про-ліцензування.docx

4.МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗДО № 4 визначається українська мова навчання відповідно до статті 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”

5.СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління ЗДО № 4 здійснюється його засновником -Управління освіти виконавчого комітету  Рівненської міської ради.

Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №4 здійснює його директор

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО №4 – педагогічна рада.

До складу педради входять: директор, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада закладу:

– оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу:

– визначає план роботи та педагогічне навантаження працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

– визначає шляхи співпраці ЗДО із сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ЗДО;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

– обирають раду , її членів , встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора ЗДО з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

У період між загальними зборами діє рада.

Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ЗДО є правомірним,якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

6.НАЯВНІСТЬ ВАКАНТИХ ПОСАД  

Вакансії на даний час відсутні

7.ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ 

Вулиця : Івана Сірка,О.Тарасюка,Глибока,Висока,Глибока,Сонячна,М.Залізняка,Слави,Дружби,князя Володимира(від Міцкевича до Шухевича- обидва боки),М.Негребецького,провулок ,Гагаріна( від початку вулиці і до вулиці Богоявленської- обидва боки),В.Івасюка,Польна,Міцкевича.

8.ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних електронної черги та поданих реєстратором, з подальшим поданням заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної картки фізичного розвитку дитини (форма № 63), довідки лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

9.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ЧЕРГУ

Положення про електронну чергу

10.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО

11.ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) №4

ХУДОЖНЬО  – ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                                             НАКАЗ

 

 

23.12.2022 року                                                                                 №158осн.

 

Про порядок нарахування батькiвськоi плати у

закладах дошкiльноi освiти на 2023рік

 

Вiдповiдно до ст. з5 Закону Украiни закону «Про дошкiльну освіту», Закону Украiни , «Про внесення змін до деяких законiв України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дiтей внутрiшньо перемiщених осiб» Закону України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дiтей, один iз батъкiв яких загинув (пропав безвiсти), помер пiд час захисту незалежностi та сувернітету Украiни» (зi змiнами), Закону України «Про статус ветеранів, гарантiї їх соцiального захисту» (зi змiнами), постанови Кабiнету МУ  вiд 26.08.2002 №1243 «Про невiдкладнi питання дiяльностi дошкільних та iнтернатних навчальних закладiв» (зi змiнами), постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку органiзацii харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення та вiдпочинку» вiд 24.03.2021№305(зі змінами) рiшення Рівненської міської ради вiд 25.09.2014 № 4510 «Про органiзацiю безкоштовного харчування у дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладах дiтей, батьки яких є учасниками антитерористичноi операцii (АТО), рiшення Виконавчого комітету Рівненської мiсъкоi ради №126 від 20.09.2022 «Про органiзацiю безкоштовного харчування у закладах дошкiльної та загальноi середнъоi освiти дітей, батьки яких беруть (брали; участъ у бойових дiях внаслiдок збройноi агресiТ pocii», розпорядження мiського голови№1164 вiд 20.12.2022 «Про встановлення грошовоi норми вартості  харчування однiєї дитини в день у закладах дошкiльноi освiти», з метою забезпечення повноцiнного харчування дiтей в закладах дошкiльноi освiти:

НАКАЗУЮ:

1.Встановити з 01 сiчня 2023 року грошову норму  вартості харчування одного дня  на одну дитини в закладах дошкільної освіти (групах) для дiтей віком  вiд 1 до 4 poків – 45.00 грн.; для дiтей віком вiд 4 до 6 (7) poків – 55.00 грн.

2.Встановити на перiод дii воєнного стану грошову норму норму вартості  одноразового харчування на 1 дитину в закладах дошкiльної освiти-для дiтей віком  вiд 1 до 4 poків – 15грн , для дiтей віком вiд 4 до 6 (7) poків – 18 грн.

  1. Встановити батъкiвську плату за харчування в закладах дошкільної освіти у розмiрi 70% від вартості харчування.
  2. 4. Забезпечити триразовий режим харчування дiтей у закладах дошкiльноi освіти.
  3. 5. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкiлъноi освiти дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвсъкого пiклування, дiтям з iнвалiднiстю, дiтям з особливими освiтнiми потребами, якi навчаються у спеціальних закладах (групах) та iнклюзивних групах, дiтям iз сiмей, якi отримуютъ допомоry вiдповiдно до Закону України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»; дiтям, батьки яких є учасниками АТО(ООС); дiтям, з числа внутрiшнъо перемiщених_осiб чи дiтям,якi мають статус дiтей, якi постраждали внаслiдок военних дiй i збройних конфлiктiв, дiтям iз числа осіб, визначених у ст,10 Закону України «Про статус ветеранів вiйни, гарантiї їх соцiального захисту)); дiтям, батьки яких_беруть (брали) участь у бойових дiях внаслiдок збройноi агресiт pocii, на пiдставі пiдтверджуючого документа з вiйськовоi частини.

6.Звiльнити батькiв або iнших законних представників дитини від плати за харчування дiтей:

– у сiм’ях, сукупний дохiд яких на кожного члена за попереднiй квартал з урахуванням iндексу зростання цiн не перевищував рiвня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється  Законом про Державний бюджет України для визначення  права на звiльнення вiд плати за  харчування дитини у державних i комунальних закладах дошкiльноi освiти;

  1. 7. Забезпечити пільговуву оплату за харчування в розмiрi 50 %для батъкiв, у сiм’ях яких троє i бiлъше дiтей. Нарівні з рідними дiтьми враховувати падчерок та пасинкiв, якi проживають у цiй ciм’ї ,ящо вони не були враховані  в сiм’ї iншого з батькiв, а також  дiтей, на яких оформлена опiка у зв’язку зi смертю батькiв, позбавленням їх батъкiвсъких прав, засудженням до позбавлення волi, включаючи час перебування пiд слiдством або направленням на примусове лiкування.

8.Забезпечити складання меню-розкладу окремо для двох вiкових категорiй: для дiтей віком вiд 1 до 4-х poків та дiтей віком від 4 до 6(7) poків вiдповiдно до затверджених норм харчування.

Постійно

9.Пiдвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження

батькiвсъкот плати (не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця, за який вноситъся плата).

Постiйно

10.Вважати наказ вiд 21.12.2021 № 481-осн. «Про порядок нарахування батькiвськоi плати у закладах дошкiльноi освiти» таким, що втратив чиннiсть.

11.Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

12.КАДРОВИЙ СКЛАД

№ з/п Посада Кількість
Педагогічний персонал
1. Директор 1
2. Вихователь-методист 1
3. Практичний психолог 1
4. Інструктор з фізкультури 1
5. Музичний керівник 1
6. Керівник гуртка 1
7. Вихователь 10
Спеціалісти
1.  Сестра медична старша 1
2. Завідувач господарства 1
3. Головний бухгалтер 1
Обслуговуючий  персонал
1. Робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків споруд і обладнання при виконанні робіт  з 2-5 професій. 1
2. Помічник вихователя 6
3. Робітник з обслуговування котельні 1
4. Кухар 2
5. Підсобний робітник 1
6. Кастелянка 1
7. Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) 1
8.  Прибиральник службових приміщень 1
 9.  Двірник
10  Сторож 3

13.КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЗДО №4
Проектна потужність закладу – 115 дітей.

Фактична кількість дітей, що відвідують заклад – 135.

14.ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ,ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗДО №4, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ,ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ.

Комплексні програми
1. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан А.І.)

Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.
Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.
Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.
Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.
Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уяв­лень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “На­родознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.
Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.
Освітній напрям “Дитина у світі мистецтва” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.
Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.
Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Викори­стовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.
Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розгляну­то такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.
Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудова­на за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлен­ня”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.
Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич­ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Осо­бливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей стар­шого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.
Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.
У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.
Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом пере­бування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, цен­трах розвитку тощо.

Парціальні програми
1.  «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)

2.”Україна-моя Батьківщина” ,парціальна програма національно-патріотичного виховання  за науковою редакцією О.Д.Рейпольської.
3.  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)

4.Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості” Р.М.Борщ,Д.В.Самойлик.
5. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях», навчальна програма та календарно-тематичний план (авт. – Богуш А.М., Сіданіч І.Л., Сучок В.Є.)

15.РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ.

 Результати моніторингу засвоєння знань відповідно до вимог комплексної освітньої програми «Українське дошкілля» та Базового компонента дошкільної освіти в ЗДО №4 

Результат моніторингу якості освіти за 2021-2022 н.р.

РЕЗУЛЬТАТмоніторингу якості освіти за 2020-2021 н.р.

Моніторинг 1 група (вересень 2020)

Моніторинг 5група (молодша)

Моніторинг гр.№4(молодша)

Моніторинг група №2(середня )

Моніторинг групи №3 (старша)

РЕЗУЛЬТАТмоніторингу якості освіти за 2019-2020 н.р.

 16.МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ.

Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633.

     Заклад    дошкільної  освіти  розташований за адресою 33003, м. Рівне

вул. Тарасюка 23а у двоповерховій будівлі із підвалом, загальною площею 1613,9 кв.м, проектна потужність закладу складає 115 дітей. На будівлю закладу виготовлений технічний паспорт. Власником будівлі закладу є територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради.

   Територія закладу  складає 8104кв.м, наявний державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, власником якої є територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради. Заклад має огорожу по всьому периметру. Дошкільний заклад має 6 окремих прогулянкових ігрових майданчиків із зеленими насадженнями, на  яких встановлені ігрові павільйони, пісочниці, ігрове обладнання.  Для виконання завдань екологічного і трудового розвитку дошкільнят облаштовано:

– дитячі городні ділянки;

– естетично оформлені квітники,альпійські гірки;

-висаджено фруктові, декоративні, дикоростучі дерева і кущі;

-куточок лісу, саду;

-екологічну стежину.

   Будівля закладу знаходиться у належному стані, у закладі функціонує 5 груп (1 групи раннього віку, 4 груп передшкільного віку), музична, фізкультурна зали, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, пральня, харчоблок, кабінети завгоспа, діловода, кастелянки. Групові та адміністративні приміщення  закладу дошкільної освіти мають затишний та естетичний вигляд відповідають вимогам Санітарного регламенту.

  Щороку проводиться поточний і капітальний ремонт усіх приміщень, ревізія і ремонт системи теплопостачання,  вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання.

У закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників (10шт.), 6 пожежних кранів з рукавами, на території закладу є пожежний гідрант.

Заклад має власну котельню ( 2 газових котла).У  закладі дошкільної освіти є необхідна кількість інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням, інвентар постійно поповнюється та оновлюється (при потребі),  його кількість є достатньою для повноцінної роботи закладу протягом року.

  • Медичний кабінет має окремий вхід та оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор, кімнату для розведення дез розчину, кабінет сестри медичної старшої.
  • Приміщення пральні обладнане двома сучасними пральними  машинами-автоматами (на 7кг),  двома прасками, чиста білизна зберігається на стелажах в окремому приміщенні. У закладі достатня кількість м’якого інвентарю. Кожна дитина забезпечена трьома комплектами постільної білизни,двома комплектами рушників для рук та одним комплектом рушників для ніг.
  • Харчоблок має окремий вхід і забезпечено необхідним технологічним обладнанням:  витяжною вентиляцією, 2 холодильниками, 1 морозильна камера, 1 електрична плита з електродуховкою, 1 електрична плита,1 електродухова шафа, електросковорідкою та електром’ясорубкою, протирочно – різальною машиною, 5 мийок, що повністю відповідає вимогам Інструкції з організації харчування. Харчоблок повністю укомплектований необхідним посудом та інвентарем, який має відповідне маркування. Кількість та якість миючих засобів відповідає вимогам.
  • До послуг дітей фізкультурна, музична зали, кабінет практичного психолога з відповідним технічним та методичним обладнанням, спортивним інвентарем. Оснащення фізкультурної зали збільшується за рахунок виготовлення нестандартних посібників і придбання спортивних атрибутів. Проведений моніторинг оснащення музичної зали дає змогу зробити висновок, що музично-естетичний розвиток дошкільників у ЗДО  має  повноцінний методичний та дидактичний супровід, матеріальна база музичної зали налічує дитячі музичні інструменти, декорації до свят і розваг, різні види театру, фонотеку музичних творів, музично-дидактичні ігри, нетрадиційні шумові інструменти. Оснащення музичної зали складає 90%.
  • У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність  ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством.  Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

17.НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ  ПОСЛУГ

Не надає

18.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ  ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.

На центральному вході впродовж дня завжди є  черговий працівник, який забезпечить супровід людини з обмеженими можливостями в ЗДО.Біля центрального входу розміщений відповідний знак для відвідувачів  з обмеженими можливостями, який вказує  на сигнальну  кнопку виклику.

 

[/mp_span]

[/mp_row]

19.ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

20.РЕКВІЗИТИ ЗАКЛАДУ

ЗКПО 39070468
р/р UA498201720314241005301089386 ДКУСУ м.Київ
МФО 820172